Valorització de Residus Plàstics

A Pratgir ens hem plantejat el repte de la revalorització del plàstic per intentar contribuir al màxim en la preservació del medi ambient.

Tot producte plàstic a la fi de la seva vida hauria de ser un recurs, per això, potenciem les opcions de gestió i de valorització d’aquests residus intentant sempre fer-los tornar a l’inici de la cadena productiva, tancant així el cercle de l’economia circular.

Si la composició d’aquest residu plàstic no ho permet, esgotem altres vies alternatives tals com la generació de combustibles, d’energia o col·laborant amb iniciatives pel seu ús en altres materials.

Les nostres instal·lacions compten amb maquinària d’última tecnologia capaç de separar els diferents materials que componen les barreges d’aquests, siguin només residus plàstics o plàstics mesclats amb residus metàl·lics.

Scroll to Top